Skróty klawiszowe programu Microsoft Word

Spis treści


Spis treści

1 Krótkie przypomnienie kilku popularnych skrótów klawiszowych

Utwórz spację nierozdzielającą: CONTROL + SHIFT + Spacja

Utwórz łacznik nierozdzielający: CONTROL + ŁĄCZNIK

Wytłuść litery: CONTROL + B

Nadaj literom kursywę: CONTROL + I

Podkreśl litery: CONTROL + U

Zmniejsz rozmiar czcionki: CONTROL + SHIFT +<

Zwiększ rozmiar czcionki: CONTROL + SHIFT +>

Usuń formatowanie akapitu: CONTROL + Q

Usuń formatowanie znaku: CONTROL + Spacja

Kopiuj zaznaczony tekst lub obiekt: CONTROL + C

Wytnij zaznaczony tekst lub obiekt: CONTROL + X

Wklej tekst lub obiekt: CONTROL + V

Cofnij ostatnią czynność: CONTROL + Z

Powtórz ostatnią czynność: CONTROL + Y


Spis treści

2 Klawisze funkcyjne

2.1 Klawisze funkcyjne

Uruchom Pomoc online lub Asystenta Office: F1

Przenieś tekst lub grafikę: F2

Wstaw Autotekst (po tym, jak Word wyświetli sugestie): F3

Powtórz ostatnią czynność: F4

Wybierz polecenie Przejdź do (menu Edycja): F5

Przejdź do następnego okienka lub ramki: F6

Wybierz polecenie Pisownia i gramatyka (menu Narzędzia): F7

Rozszerz zaznaczenie: F8

Uaktywnij zaznaczone pola: F9

Uaktywnij pasek Menu: F10

Przejdź do następnego pola: F11

Wybierz polecenie Zapisz jako (menu Plik): F12


Spis treści

2.2 SHIFT + klawisz funkcyjny

Uruchom pomoc kontekstową lub wyświetlanie formatowania: SHIFT + F1

Kopiuj tekst: SHIFT + F2

Zmień kasztę liter: SHIFT + F3

Powtórz czynność Znajdź teraz lub Przejdź do: SHIFT + F4

Przejdź do ostatniej zmiany: SHIFT + F5

Przejdź do poprzedniego okienka lub ramki: SHIFT + F6

Wybierz polecenie Tezaurus (menu Narzędzia, podmenu Język): SHIFT + F7

Zawęż zaznaczony obszar: SHIFT + F8

Przełącz pomiędzy wyświetlaniem kodu pola a jego wynikiem: SHIFT + F9

Wyświetl menu skrótów: SHIFT + F10

Przejdź do poprzedniego pola: SHIFT + F11

Wybierz polecenie Zapisz (menu Plik): SHIFT + F12


Spis treści

2.3 CONTROL + klawisze funkcyjne

Wybierz polecenie Podgląd wydruku (menu Plik): CONTROL + F2

Wytnij do Kolekcji: CONTROL + F3

Zamknij okno: CONTROL + F4

Przywróć rozmiar okna dokumentu: CONTROL + F5

Przejdź do następnego okna: CONTROL + F6

Wybierz polecenie Przenieś(menu sterowania): CONTROL + F7

Wybierz polecenie Rozmiar (menu sterowania dokumentu): CONTROL + F8

Wstaw puste pole: CONTROL + F9

Maksymalizuj okno dokumentu: CONTROL + F10

Blokuj pole: CONTROL + F11

Wybierz polecenie Otwórz (menu Plik): CONTROL + F12


Spis treści

2.4 CONTROL + SHIFT + klawisz funkcyjny

Wstaw zawartość Kolekcji: CONTROL + SHIFT + F3

Edytuj zakładkę: CONTROL + SHIFT + F5

Przejdź do poprzedniego okna: CONTROL + SHIFT + F6

Aktualizuj informacje połączone w dokumencie źródłowym programu Word: CONTROL + SHIFT + F7

Rozszerz zaznaczenie lub blok (a następnie naciśnij klawisz strzałki): CONTROL + SHIFT + F8

Odłącz pole: CONTROL + SHIFT + F9

Uaktywnij linijkę: CONTROL + SHIFT + F10

Odblokuj pole: CONTROL + SHIFT + F11

Wybierz polecenie Drukuj (menu Plik): CONTROL + SHIFT + F12


Spis treści

2.5 ALT + Klawisz funkcyjny

Przejdź do następnego pola: ALT + F1

Utwórz hasło Autotekstu: ALT + F3

Zakończ pracę z programem Word: ALT + F4

Przywróć rozmiar okna programu: ALT + F5

Znajdź następny błąd pisowni lub błąd gramatyczny: ALT + F7

Uruchom makro: ALT + F8

Przełącz pomiędzy wyświetlaniem kodów wszystkich pól a ich wynikami: ALT + F9

Maksymalizuj okno programu: ALT + F10

Wyświetl kod programu w języku Microsoft Visual Basic: ALT + F11


Spis treści

2.6 ALT + SHIFT + klawisz funkcyjny

Przejdź do poprzedniego pola: ALT+SHIFT+F1

Wybierz polecenie Zapisz (menu Plik): ALT+SHIFT+F2

Przenieś lub uruchom makro z pola wyświetlającego wynik pola GOTOBUTTON lub MACROBUTTON: ALT+SHIFT+F9

Wyświetl kod w programie Microsoft Visual Studio: ALT+SHIFT+F11


Spis treści

2.7 CONTROL + ALT + klawisz funkcyjny

Wyświetl informacje o systemie Microsoft: CONTROL + ALT + F1

Polecenie Otwórz (menu Plik): CONTROL + ALT + F2


Spis treści

3 Klawisze służące do formatowania znaków i akapitów

3.1 Zmień rodzaj lub rozmiar czcionki

Zmień czcionkę: CONTROL + SHIFT + F

Zmień rozmiar czcionki: CONTROL + SHIFT + P

Zwiększ rozmiar czcionki: CONTROL + SHIFT + >

Zmniejsz rozmiar czcionki: CONTROL + SHIFT + <

Zwiększ rozmiar czcionki o 1 punkt: CONTROL + ]

Zmniejsz rozmiar czcionki o 1 punkt: CONTROL + [


Spis treści

3.2 Zastosuj formatowanie znaków

Zmień formatowanie znaków (polecenie Czcionka, Menu Format): CONTROL + D

Zmień kasztę liter: SHIFT+F3

Formatuj litery jako wszystkie wersaliki: CONTROL + SHIFT + A

Zastosuj pogrubienie: CONTROL + B

Zastosuj podkreślenie: CONTROL + U

Podkreśl słowa ale nie spacje: CONTROL + SHIFT + W

Podwójne podkreslenie tekstu: CONTROL + SHIFT + D

Zastosuj ukryte formatowanie tekstu: CONTROL + SHIFT + H

Zastosuj kursywę: CONTROL + I

Formatuj litery jako małe kapitaliki: CONTROL + SHIFT + K

Zastosuj Indeks dolny (spacje automatyczne): CONTROL + EQUAL SIGN

Zastosuj Indeks górny (spacje automatyczne): CONTROL + SHIFT + PLUS SIGN

Usuń ręczne formatowanie znaków: CONTROL + SPACEBAR

Zmień czcionkę zaznaczenia na czcionkę Symbol: CONTROL + SHIFT + Q


Spis treści

3.3 Podgląd i kopiowanie formatów tekstu

Wyświetl znaki niedrukowane: CONTROL + SHIFT + * (gwiazdka)

Sprawdź formatowanie tekstu: SHIFT + F1 (następnie kliknij na tekst, którego formatowanie chcesz sprawdzić)

Kopiuj formatowanie: CONTROL + SHIFT + C

Wklej formatowanie: CONTROL + SHIFT + V


Spis treści

3.4 Ustaw odstępy pomiędzy wierszami

Pojedyncze odstępy: CONTROL + 1

Podwójne odstępy: CONTROL + 2

Odstępy 1,5 wiersza: CONTROL + 5

Dodaj lub usuń odstęp jednego wiersza przed akapitem: CONTROL + 0 (zero)


Spis treści

3.5 Wyrównaj akapity

Wyrównaj do środka: CONTROL + E

Wyjustuj: CONTROL + J

Wyrównaj do lewej: CONTROL + L

Wyrównaj do prawej: CONTROL + R

Wciecie akapitu od lewej: CONTROL + M

Usuń wcięcie akapitu od lewej: CONTROL + SHIFT + M

Utwórz wysunięcie: CONTROL + T

Zlikwiduj wysunięcie: CONTROL + SHIFT + T

Usuń formatowanie akapitu: CONTROL + Q


Spis treści

3.6 Zastosuj style akapitu

Zastosuj styl: CONTROL + SHIFT + S

Uruchom Autoformatowanie: ALT + CONTROL + K

Zastosuj styl Normalny: CONTROL + SHIFT + N

Zastosuj styl Nagłówek 1: ALT + CONTROL + 1

Zastosuj styl Nagłówek 2: ALT + CONTROL + 2

Zastosuj styl Nagłówek 3: ALT + CONTROL + 3

Zastosuj styl Lista: CONTROL + SHIFT + L


Spis treści

4 Klawisze służące do edycji i przenoszenia tekstu i grafiki

4.1 Usuń tekst i grafikę

Usuń jeden znak po lewej: BACKSPACE

Usuń jedno słowo po lewej: CONTROL + BACKSPACE

Usuń jeden znak po prawej: DELETE

Usuń jedno słowo po prawej: CONTROL + DELETE

Wytnij zaznaczony tekst do Schowka: CONTROL + X

Cofnij ostatnią czynność: CONTROL + Z

Wytnij do Kolekcji: CONTROL + F3


Spis treści

4.2 Kopiowanie i przenoszenie tekstu i grafiki

Kopiuj tekst lub grafikę: CONTROL + C

Wyświetl schowek: CONTROL + C, CONTROL + C

Przenieś tekst lub grafikę: F2 (then move the insertion point and press ENTER)

Utwórz Autotekst: ALT+F3

Wklej zawartość Schowka: CONTROL + V

Wklej zawartość do Kolekcji: CONTROL + SHIFT + F3

Kopiuj nagłówek lub stopkę zastosowaną w poprzedniej sekcji dokumentu: ALT+SHIFT+R


Spis treści

4.3 Wstaw specjalne znaki

Pole: CONTROL + F9

Hasło Autotekstu: ENTER (po wpisaniu pierwszych kilku znaków Autotekstu oraz kiedy pojawi sie Podpowiedź)

Podział wiersza: SHIFT + ENTER

Podział strony: CONTROL + ENTER

Podział kolumny: CONTROL + SHIFT + ENTER

Łącznik opcjonalny: CONTROL + ŁĄCZNIK

Łącznik nierozdzielający: CONTROL + SHIFT + ŁĄCZNIK

Spacja nierozdzielająca: CONTROL + SHIFT + Spacja

Znak zastrzeżenia praw autorskich: ALT + CONTROL + C

Zastrzeżony znak towarowy: ALT + CONTROL + R

Znak towarowy: ALT + CONTROL + T

Wielokropek: ALT + CONTROL + Kropka


Spis treści

5 Zaznacz tekst i grafikę

Przytrzymując SHIFT i naciskając klawisz, który przenosi punkt wstawiania.


Spis treści

5.1 Zaznacz tekst

Jeden znak po prawej: SHIFT + Prawa strzałka

Jeden znak po lewej: SHIFT + Lewa strzałka

Do końca słowa: CONTROL + SHIFT + Prawa strzałka

Do początku słowa: CONTROL + SHIFT + Lewa strzałka

Do końca wiersza: SHIFT + END

Do początku wiersza: SHIFT + HOME

Wiersz dalej: SHIFT + Strzałka w dół

Wiersz wcześniej: SHIFT + Strzałka w górę

Do końca akapitu: CONTROL + SHIFT + Strzałka w dół

Do początku akapitu: CONTROL + SHIFT + Strzałka w górę

Stronę dalej: SHIFT + PAGE DOWN

Stronę wcześniej: SHIFT + PAGE UP

Do początku dokumentu: CONTROL + SHIFT + HOME

Do końca dokumentu: CONTROL + SHIFT + END

Do końca okna: ALT + CONTROL + SHIFT + PAGE DOWN

W całym dokumencie: CONTROL + A

Do pionowego bloku tekstu: CONTROL + SHIFT + F8, a następnie użyj klawiszy ze strzałkami; naciśnij ESCAPE aby odwołać zaznaczenie

Do określonego miejsca w dokumencie: F8 + klawisze ze strzałkami; naciśnij ESCAPE aby odwołać zaznaczenie


Spis treści

5.2 Zaznacz tekst i grafikę w tabeli

Zaznacz zawartość następnej komórki: TAB

Zaznacz zawartość poprzedniej komórki: SHIFT + TAB

Rozszerz zaznaczenie na sąsiadujące komórki: przytrzymaj SHIFT i naciskaj kilka razy klawisz ze strzałką

Zaznacz kolumnę: Podświetl górną lub dolną komórkę kolumny. Przytrzymaj SHIFT i kilkakrotnie naciśnij Strzałkę w górę lub Strzałkę w dół

Rozszerz zaznaczenie (lub blok): CONTROL + SHIFT + F8, a następnie używaj klawiszy ze strzałkami; naciśnij ESCAPE aby odwołać zaznaczenie

Zmniejsz rozmiar zaznaczenia: SHIFT+F8

Zaznacz całą tabelę: ALT+5 na klawiaturze numerycznej (z wyłączonym NUM LOCK)


Spis treści

5.3 Rozszerz zaznaczenie

Włącz tryb rozszerzania: F8

Zaznacz najbliższy znak: F8, a następnie przyciśnij Lewą strzałkę lub Prawą strzałkę

Zwiększ rozmiar zaznaczenia: F8 (przyciśnij raz, aby zaznaczyć słowo, dwa razy, aby zaznaczyć zdanie, itp.)

Zmniejsz rozmiar zaznaczenia: SHIFT + F8

Wyłącz tryb zaznaczania: ESCAPE


Spis treści

6 Przenieś punkt wstawiania

Jeden znak po lewej: Lewa strzałka

Jeden znak po prawej: Prawa strzałka

Jedno słowo po lewej: CONTROL + Lewa strzałka

Jedno słowo po prawej: CONTROL + Prawa strzałka

Akapit wcześniej: CONTROL + Strzałka w górę

Akapit dalej: CONTROL + Strzałka w dół

Komórka po lewej (w tabeli): SHIFT + TAB

Komórka po prawej (w tabeli): TAB

Wiersz wcześniej: Strzałka w górę

Wiersz dalej: Strzałka w dół

Do początku wiersza: HOME

Do końca wiersza: END

Na początek okna: ALT + CONTROL + Strzałka w górę

Na koniec okna: ALT + CONTROL + Strzałka w dół

Ekran wcześniej (po przewinięciu): PAGE UP

Ekran dalej (po przewinięciu): PAGE DOWN

Do początku poprzedniej strony: CONTROL + PAGE UP

Do początku następnej strony: CONTROL + PAGE DOWN

Do początku dokumentu: CONTROL + HOME

Do końca dokumentu: CONTROL + END

Do poprzedniej poprawki: SHIFT + F5

Do miejsca punktu wstawiania, kiedy dokument został ostatni raz zamknięty: SHIFT+F5


Spis treści

6.1 Poruszanie się po tabeli

Następna komórka wiersza: TAB

Poprzednia komórka wiersza: SHIFT + TAB

Pierwsza komórka wiersza: ALT + HOME

Ostatnia komórka wiersza: ALT + END

Pierwsza komórka kolumny: ALT + PAGE UP

Ostatnia komórka kolumny: ALT + PAGE DOWN

Poprzedni wiersz: Strzałka w górę

Następny wiersz: Strzałka w dół


Spis treści

7 Wstaw akapity i tabulatorów do tabeli

Nowy akapit w komórce: ENTER

Tabulator w komórce: CONTROL+TAB


Spis treści

8 Klawisze służące do pracy z dokumentami

8.1 Tworzenie, podgląd i zapisywanie dokumentów

Utwórz nowy dokument tego samego typu, co obecny lub ostatni dokument: CONTROL+N

Otwórz dokument: CONTROL + O

Zamknij dokument: CONTROL + W

Podziel okno dokumentu: ALT + CONTROL + S

Usuń podział okna dokumentu: ALT + SHIFT + C

Zapisz dokument: CONTROL + S


Spis treści

8.2 Znajdowanie, zastępowanie i przeglądanie tekstu

Znajdź tekst, formatowanie i specjalne elementy: CONTROL + F

Powtórz Znajdź (Po zamknięciu okna Znajdź i zamień): ALT + CONTROL + Y

Zamień tekst, określone formatowanie i specjalne elementy: CONTROL + H

Przejdź do strony, zakładki, przypisu dolnego, tabeli, komentarza, grafiki lub innego miejsca: CONTROL + G

Wróć do strony, zakładki, przypisu dolnego, tabeli, komentarza, grafiki lub innego miejsca: ALT + CONTROL + Z

Przeglądaj dokument: ALT + CONTROL + HOME


Spis treści

8.3 Cofanie i powtarzanie czynności

Odwołaj czynność: ESCAPE

Cofnij czynność: CONTROL + Z

Ponownie wykonaj lub powtórz czynność: CONTROL + Y


Spis treści

8.4 Przełączanie do innego widoku

Przełącz do Układu wydruku: ALT + CONTROL + P

Przełącz do Konspektu: ALT + CONTROL + O

Przełącz do Widoku normalnego: ALT + CONTROL + N

Poruszanie się pomiędzy dokumentem głównym a dokumentami podrzędnymi: CONTROL + \


Spis treści

9 Klawisze służące do recenzowania dokumentów

Wstaw komentarz: ALT + CONTROL + M

Włącz lub wyłącz Śledzenie zmian: CONTROL + SHIFT + E

Przejdź do początku komentarza: HOME

Przejdź do końca komentarza: END

Przejdź do początku listy komentarzy: CONTROL + HOME

Przejdź do końca listy komentarzy: CONTROL + END


Spis treści

10 Klawisze służące do pracy z odsyłaczami, przypisami dolnymi i przypisami końcowymi

Zaznacz wprowadzenie spisu treści: ALT + SHIFT + O

Oznacz hasło (cytat) wykazu źródeł: ALT + SHIFT + I

Zaznacz wprowadzenie indeksu: ALT + SHIFT + X

Wstaw przypis dolny: ALT + CONTROL + F

Wstaw przypis końcowy: ALT + CONTROL + D


Spis treści

11 Klawisze służące do pracy z konspektem (wyłącznie w widoku Konspekt)

Przenieś akapit na wyższy poziom: ALT + SHIFT + Lewa strzałka

Przenieś akapit na niższy poziom: ALT + SHIFT + Prawa strzałka

Przenis do poziomu tekstu podstawowego: CONTROL + SHIFT + N

Przenieś zaznaczone akapity wyżej: ALT + SHIFT + Strzałka w górę

Przenieś zaznaczone akapity niżej: ALT + SHIFT + Strzałka w dół

Rozszerz tekst w nagłówku: ALT + SHIFT + ZNAK PLUS

Zwiń tekst pod nagłówkiem: ALT + SHIFT + ZNAK MINUS

Rozszerz lub zwiń cały tekst lub wszystkie nagłówki: ALT + SHIFT + A lub gwiazdka (*) na klawiaturze numerycznej

Ukryj lub wyświetl formatowanie znaków: klawisz ukośnika (/) na klawiaturze numerycznej

Pokaż pierwszy wiersz tekstu lub cały tekst: ALT + SHIFT + L

Pokaz wszystkie nagłówki w stylu Nagłówek 1: ALT + SHIFT + 1

Pokaz wszystkie nagłówki do Nagłówka: ALT + SHIFT + N


Spis treści

12 Klawisze służące do wykonywania korespondencji seryjnej

Przed użyciem tych klawiszy, musisz najpierw przygotować główny dokument do korespondencji seryjnej.

Podczas zastosowania polecenia korespondencji seryjnej:

Scal sprawdzanie błędów: ALT + SHIFT + K

Ustaw typ dokumentu korespondencji seryjnej: ALT + SHIFT + N

Scal na drukarkę: ALT + SHIFT + M

Edytuj dokument korespondencji seryjnej: ALT + SHIFT + E

Wstaw pola korespondencji seryjnej: ALT + SHIFT + F


Spis treści

13 Klawisze służące do pracy ze stronami internetowymi

Wstaw hiperłącze: CONTROL + K

Wróć do poprzedniej strony: ALT + Lewa strzałka

Przejdź do następnej strony: ALT + Prawa strzałka

Odśwież: F9


Spis treści

14 Klawisze do obsługi Asystenta Office

Aby wykonać większość z następujących czynności Asystent Office musi być włączony i widoczny. Jak wyświetlić Asystenta Office.

Wyświetl balonik Asystenta: F1, jeśli Asystent się pokaże

Zaznacz temat Pomocy na liście, którą wyświetli Asystent: ALT + numer (ALT+1 to pierwszy temat, ALT+2 drugi, itd.)

Zobacz więcej tematów Pomocy: ALT + Strzałka w dół

Zobacz poprzednie tematy Pomocy: ALT + Strzałka w górę

Zamknij wiadomość lub wskazówkę Asystenta: ESCAPE

Wybierz Pomoc programu Microsoft Word, następnie Spacja, pokaż Asystenta lub wyłącz Pomoc przy pomocy Kreatora, pokaż Asystenta w Kreatorze, lub wyłącz Pomoc Kreatorem: TAB (jeśli pokazuje się Kreator)


Spis treści

15 Klawisze okien i okien dialogowych

15.1 Poruszanie się w obrębie i pomiędzy oknami dokumentu i programu

Przełącz do następnego programu lub okna dokumentu Microsoft Windows: ALT + TAB

Przełącz do poprzedniego programu lub okna dokumentu Microsoft Windows: ALT + SHIFT + TAB

Pokaż Menu startowe Microsoft Windows: CONTROL + ESCAPE

Zamknij aktywne okno dokumentu: CONTROL + W

Przywróć rozmiar aktywnego okna dokumentu po tym, jak maksymalizowałeś okno: CONTROL + F5

Przełącz do następnego okna dokumentu Word: CONTROL + F6

Przełącz do poprzedniego okna dokumentu Word: CONTROL + SHIFT + F6

Wydaj polecenie Przenieś, kiedy okno dokumentu nie jest zmaksymalizowane (menu ikony dokumentu, pasek menu): CONTROL + F7, naciśnij klawisze strzałek, a następnie naciśnij ENTER

Wydaj polecenie Rozmiar, kiedy okno dokumentu nie jest zmaksymalizowane (menu ikony dokumentu, pasek menu): CONTROL + F8, naciśnij klawisze strzałek, a następnie naciśnij ENTER

Maksymalizuj okno dokumentu lub przywróć oknu jego poprzedni rozmiar i lokalizację: CONTROL + F10


Spis treści

15.2 Poruszanie się po oknie dialogowym

Przełącz do następnej karty okna dialogowego: CONTROL + TAB lub CONTROL + PAGE DOWN

Przełącz do poprzedniego karty okna dialogowego: CONTROL + SHIFT + TAB lub CONTROL + PAGE UP

Przejdź do następnej opcji lub grup opcji: TAB

Przejdź do poprzedniej opcji lub grup opcji: SHIFT + TAB

Przejdź pomiędzy opcjami z zaznaczonej listy lub pomiędzy niektórymi opcjami z grupy opcji: Klawisze strzałek

Wykonaj czynność przypisaną do danego przycisku; zaznacz lub odznacz pole wyboru: Spacja

W wybranej liście przejdź do następnej opcji, która rozpoczyna się od litery, którą wpisałeś: Klawisz litery

Wybierz opcję lub zaznacz lub odznacz pole wyboru obok litery podkreślonej w nazwie opcji: ALT + klawisz litery

Otwórz wybraną listę: ALT + Strzałka w dół (kiedy lista została zaznaczona)

Zamknij zaznaczoną listę: ESCAPE (kiedy lista została zaznaczona)

Wykonaj czynność przypisaną do domyślnego przycisku w oknie dialogowym: ENTER

Odwołaj polecenie i zamknij okno dialogowe: ESCAPE


Spis treści

15.3 Poruszanie się po okienku tekstowym i zaznaczanie tekstu

Przejdź do początku wiersza: HOME

Przejdź do końca wiersza: END

Przejdź o jeden znak na lewo lub prawo: Lewa strzałka lub Prawa strzałka

Przejdź o jedno słowo na lewo lub prawo: CONTROL + Lewa strzałka lub CONTROL + Prawa strzałka

Zaznacz od punktu wstawiania do początku wiersza: SHIFT + HOME

Zaznacz od punktu wstawiania do końca wiersza: SHIFT + END

Zaznacz lub odwołaj zaznaczenie jednego znaku po lewej: SHIFT + Lewa strzałka

Zaznacz lub odwołaj zaznaczenie jednego znaku po prawej: SHIFT + Prawa strzałka

Zaznacz lub odwołaj zaznaczenie jednego słowa po lewej: CONTROL + SHIFT + Lewa strzałka

Zaznacz lub odwołaj zaznaczenie jednego słowa po prawej: CONTROL + SHIFT + Prawa strzałka


Spis treści

16 Klawisze służące do pracy z oknami dialogowymi Otwórz i Zapisz jako

Wyświetl okno dialogowe Otwórz: CONTROL + F12

Wyświetl okno dialogowe Zapisz jako: F12

Przejdź do poprzedniego folderu: ALT + 1

Otwórz folder znajdujący się o poziom wyżej niż otwarty folder (przycisk Do góry o jeden poziom): ALT + 2

Zamyka okno dialogowe i otwiera Twoją stronę wyszukiwarki internetowej (przycisk Wyszukaj): ALT + 3

Usuń zaznaczony folder lub plik (przycisk Usuń): ALT + 4

Utwórz nowy pod-folder w otwartym folderze (przycisk Utwórz nowy folder): ALT + 5

Przełącz pomiędzy widokami Lista, Szczegóły, Właściwości, Podgląd (kliknij strzałkę obok widoków): ALT + 6

Pokaż menu Narzędzia (przycisk Narzędzia): ALT + 7

Uaktualnij pliki widoczne w oknie dialogowym Otwórz lub Zapisz jako (menu Plik): F5


Spis treści

17 Klawisze narzędzi

Uaktywnij pasek menu: F10

Wybierz następny lub poprzedni pasek narzędzi: CONTROL + TAB lub CONTROL + SHIFT + TAB

Wybierz następny lub poprzedni przycisk lub menu na pasku narzędzi: TAB lub SHIFT + TAB (kiedy pasek narzędzi jest aktywny)

Otwórz menu: ENTER (kiedy menu na pasku narzędzi zostało wybrane)

Wykonaj czynność przypisaną przyciskowi: ENTER (kiedy przycisk został wybrany)

Wprowadź tekst do okna tekstowego: ENTER (kiedy okno tekstowe zostało wybrane)

Wybierz opcję, która chcesz: ENTER (kiedy rozwijana lista okna została wybrana)

Przejdź przez opcje w menu lub w rozwijanej liście: Klawisze ze strzałkami


Spis treści

18 Klawisze służące do wysyłania wiadomości poczty elektronicznej

Korzystaj a następujących klawiszy (jeżeli wysyłasz dokument lub wiadomość poczty elektronicznej) kiedy nagłówek wiadomości poczty jest aktywny.
Aby uaktywnić nagłówek wiadomości poczty naciśnij SHIFT + TAB.

Wyślij aktywny dokument lub wiadomość: ALT + S

otwórz Książkę adresową: CONTROL + SHIFT + B

Sprawdź nazwiska w wierszu Do, DW i UDW z książką adresową: ALT + K

Otwórz książkę adresową w polu Do: ALT + . (kropka)

Otwórz książkę adresową w polu DW: ALT + C

Otwórz książkę adresową w polu UDW: ALT + B

Przejdź do pola Temat: ALT + J

Otwórz okno dialogowe Opcje wiadomości w programie Microsoft Outlook (we wiadomości, menu Widok, polecenie Opcje): ALT + P

Utwórz flagę dla wiadomości: CONTROL + SHIFT + G

Zaznacz następne pole wyboru w nagłówku wiadomości lub w tekście dokumentu lub w wiadomości, kiedy ostatnie pole wyboru w nagłówku wiadomości jest aktywne: TAB

Zaznacz poprzednie pole lub wybierz przycisk w nagłówku wiadomości: SHIFT + TAB


Do góry