Skróty klawiszowe Windows

Spis treści

1 Skróty klawiszowe systemu Windows

Poniżej znajduje się lista skrótów klawiszowych systemu Windows, które są dostępne w każdej aplikacji Windows.

Minimalizuj wszystkie okna: klawisz WINDOWS + M

Wyświetl menu Start: klawisz WINDOWS lub CONTROL + ESCAPE

Uruchom Eksplorator Windows: klawisz WINDOWS + E

Okno Znajdź: Okno Wyniki wyszukiwania: klawisz WINDOWS + F

Okno Uruchom: klawisz WINDOWS + R

Okno Właściwości systemu: klawisz WINDOWS + BREAK

Okno Wyniki wyszukiwania Komputery: klawisz WINDOWS + CONTROL + F

Menu kontekstowe: klawisz Aplikacji lub SHIFT + F10

Przełącz pomiędzy aplikacjami: ALT + TAB

Menu systemowe aplikacji: ALT + Spacja

Menu kontrolne dokumentu: ALT + Minus

Kopiuj do schowka: CONTROL + C

Wytnij do schowka: CONTROL + X

Wklej ze schowka: CONTROL + V


Spis treści

2 Skróty klawiszowe edycji

We wszystkich standardowych okienkach Edycji, jak również w większości edytorów tekstu możesz korzystać z następujących skrótów klawiszowych

2.1 Klawisze ruchu

Następny znak: Prawa strzałka

Poprzedni znak: Lewa strzałka

Następne słowo: CONTROL + Prawa strzałka

Poprzednie słowo: CONTROL + Lewa strzałka

Następny wiersz: Strzałka w dół

Poprzedni wiersz: Strzałka w górę

Następna strona na ekranie: PAGE DOWN

Poprzednia strona na ekranie: PAGE UP

Początek wiersza: HOME

Koniec wiersza: END

Początek pliku: CONTROL + HOME

Koniec pliku: CONTROL + END


Spis treści

2.2 Klawisze zaznaczania

Zaznacz następny znak: SHIFT + Prawa strzałka

Zaznacz poprzedni znak: SHIFT + Lewa strzałka

Zaznacz następne słowo: SHIFT + CONTROL + Prawa strzałka

Zaznacz poprzednie słowo: SHIFT + CONTROL + Lewa strzałka

Zaznacz do końca wiersza: SHIFT + END

Zaznacz do początku wiersza: SHIFT + HOME

Zaznacz do tej samej pozycji pionowej w następnym wierszu: SHIFT + Strzałka w dół

Zaznacz do tej samej pozycji pionowej w poprzednim wierszu: SHIFT + Strzałka w górę

Zaznacz do końca akapitu: SHIFT + CONTROL + Strzałka w dół

Zaznacz do początku akapitu: SHIFT + CONTROL + Strzałka w górę

Zaznacz do końca pliku: SHIFT + CONTROL + END

Zaznacz do początku pliku: SHIFT + CONTROL + HOME

Zaznacz wszystko: CONTROL + A


Spis treści

2.3 Klawisze usuwania

Usuń następny znak: DELETE

Usuń poprzedni znak: BACKSPACE

Usuń zaznaczony tekst: DELETE

Cofnij edycję: CONTROL + Z


Spis treści

3 Skróty klawiszowe w menu i w oknach dialogowych

Aktywuj/dezaktywuj pasek Menu główne: ALT

Menu jeden poziom wyżej: ESCAPE

Poruszanie się pomiędzy elementami Menu: Lewa i prawa strzałka

Poruszanie się w Menu podręcznym: Strzałki w górę i w dół

Uruchomienie elementu Menu: ENTER

Następny element w oknie dialogowym: TAB

Poprzedni element w oknie dialogowym: SHIFT + TAB

Następny element na liście: Strzałka w dół

Poprzedni element na liście: Strzałka w górę

Włącz/wyłącz zaznaczenie w okienku: Spacja

Włącz przycisk: Spacja

Wybierz przycisk radio: klawisze ze strzałkami

Poruszanie się pomiędzy arkuszami z różnymi właściwościami: CONTROL + TAB


Spis treści